User Feedback


Bewertung-Empfehlung
ユーザーのレビュー

 

 

→Madame/Monsieur :  

Monsieur

→Profession actuelle :

Ingénieur de développement logiciel ANSYS   Lyon - FRANCE

  → Nationalité :
VIETNAMIEN
→ Niveau de Départ /→ Niveau à la fin du cours :
De B1/B2 + à C1
→ Combien d’heures de leçons ? /→ Sur quelle durée ?
20 heures de cours.    Sur une période de 2 ans.
→ Dans quelles circonstances ? 
Pendant son Stage de recherches à l'INRIA de Strasbourg. FRANCE

 

 

 


Khi tôi làm viêc tai Dai hQC Strasbourg trong khoàng thèi gian 2014-2016, tôi cé co' hêi durc hoc thêm tiëng Phép v&i giéo viên Monique Dannhauser.

Phuong phép sü' dung là PARLER FRANÇAIS@.

Tôi nhân thSy ràng phœcng phép này rat hiêu qua và hQ'P logic.

Cu thé phu•cng phép chi ra phœcyng phép tu' duy logic dd hec và nh& ngü' phép tiëng Phép, tù' dé giüp tôi và céc dông nghiëp tv tin han trong giao tiëp.

Phœcng phép da giüp tôi loai bò n6i sq bi mâc 16i trong giao tiëp.


Töi Xin khuyén khich cåc ben tré, céc dbng nghi#p néu c6 diéu ki?n häy hoc thir phtrcng phåp nåy.


Töi tin rång cåc bqn sé thåy duqc sv tién bé rö ret trong th&i gian ngån.

 

 

   L'ENTREPRISE/ THE COMPANY     

   About the handbook  PARLER FRANCAIS©     

HOME / ACCUEIL 

Copyright 2024.    Tous droits réservés pour tous pays :  Monique Dannhauser    CEFLE-FRANCE